Ambitiøs lokal klimaindsats

Vi har alle et ansvar for, hvordan det går med den økologiske balance på globalt plan og her går udviklingen sin skæve gang med synlige konsekvenser af den voldsomme udledning af drivhus- gasser: Klimaforandringer, nedsmeltning af polerne, nedbrydning af økosystemer, voldsomme storme og orkaner, oversvømmelser, tørkedannelse og tilhørende sultproblemer.

Også i Herlev kan konsekvenserne allerede mærkes, bl.a. i form af heftige regnskyl, som over- belaster kloaksystemer, moser, åer og lavtliggende boliger med oversvømmelser til følge.

Som solidariske mennesker må vi tage vores del af det globale ansvar. Det kan vi bl.a. gøre ved at gøre en indsats for at sikre en bæredygtig udvikling af vores nærmiljø i Herlev. Det bliver dyrt, men det bliver dyrere af at lade være. Jo længere vi venter, jo dyrere bliver det. Vi skal tænke langsigtet og investere i de nødvendige løsninger i stedet for kortsigtet at spare på miljø- standarderne. Hensyn til miljø og klima er altså rettidig omhu.

Et rent miljø er også afgørende for alle menneskers trivsel. SF ønsker en række synlige miljøtil- tag. Derfor satser SF på en styrkelse af den lokale indsats for mere brug af forureningsfri vedva- rende energi som fx. solvarme, solcelleenergi og jordvarme.

SF ønsker fortsat rent drikkevand – uden rester af pesticider – også for vores børnebørn. Derfor skal Herlev kommune snarest erklæres for total sprøjtefri kommune.

Affaldsmængderne skal nedbringes, bl.a. ved øget genbrug og hjemmekompostering. Kildesorteringen skal øges hos den enkelte husstand og virksomhed, så genindvinding af forgængelige ressourcer kan forstærkes. På kommunens kommende nyanlagte genbrugsstation skal der være mulighed for direkte genbrug af genstande og genanvendelse af bl.a. byggematerialer.

Madam Skrald-ordningen er et væsentlig skridt på vejen, som bedrer miljøet og på længere sigt

sparer borgerne penge. Ordningen skal konceptforbedres i forhold til boligforeninger, så den enkelte borger ikke skal gå for langt for at komme af med affaldet, ligesom den skal følges op af kampagner for brug af affaldssortering. Som supplement til hjemmekompostering skal der ind- føres sortering af bioaffald til anvendelse i et biogasanlæg.

SF har i mange år ønsket en fremskyndelse af renoveringen af det nedslidte kloaknet og det un- derdimensionerede vandafledningssystem. En nedbrudt kloak betyder øgede udgifter til pletre- paration og ekstraudgifter i afledningsafgift. Derfor er det sund økonomi at investere i genop- retning af det nedslidte kloaknet. Det nedslidte vandnet skal renoveres, så spild af rent drikke- vand minimeres. Separation af kloak- og regnvandssystemet i kommunens sydøstlige del skal iværksættes. Lokalplanerne skal indeholde minimumskrav om nedsivningsegnede belægninger omkring vores boliger.

SF vil arbejde for:

 • En målrettet gennemførelse af en ambitiøs lokal klimahandlingsplan med klare mål for bl.a. reduktion af C02-udledning, besparelse på energiforbruget, etablering af vedvarende solvarme, solceller og jordvarmeanlæg, øget genbrug af forgængelige materialer.
 • Herlev Kommune skal fremme overgangen til el- og nulemissionsbiler ved opstilling af ladestandere over alt i kommunen og kommunens egen bilpark skal overgå til elbiler eller være nulemssionsbiler ved udskiftning.
 • Etablering af vedvarende varme- og energianlæg og genbrug af regnvand på alle kommunale bygninger såvel ved nybyggeri som ved renovering
 • Herlev Kommune skal vedtage en grøn indkøbspolitik.
 • Herlev kommune skal som geografisk område erklæres for pesticidfri kommune, så privatpersoner lige som kommunen helt undlader at anvende sprøjtemidler.
 • Nedbringelse af affaldsmængderne, bl.a. ved øget kildesortering, genbrug og hjemmekompostering. Udbredelse af Madam Skrald-ordningen til alle etageboliger, institutioner, foreninger og papindsamlingskuber ved indkøbscentrene.
 • Fremskyndelse af renovering af det nedslidte kloaknet og vandafledningssystem, samt separering af hele kommunen.
 • Forskønne Kagsåen og området op til. Målet er, at vandløbene rundt om Herlev skal leve op til økologiske målsætninger.
 • Herlev kommune skal presse på for at få midler til oprensning af fortidens forurening af erhvervsgrunde.
 • Forstærket indsats for inddragelse af borgere og ansatte i de kommunale miljøtiltag, bl.a. ved øget opbakning til Agenda 21-arbejdet og andet lokalt miljøarbejde.
 • Ved gennemførelsen af konkrete kommunale projekter udarbejdes et miljømæssigt budget, så der afsættes de nødvendige penge til opfyldelse af kommunens miljømæssige og økologiske målsætninger.