Konstitueringsaftale

Konstitueringsaftale mellem Socialdemokratiet, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre

Valget i Herlev har givet et klart mandat til centrum-venstre. På den baggrund er der indgået en
konstitueringsaftale mellem Socialdemokratiet, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre.
Konstitueringsaftalen tager afsæt i en fælles forståelse i forhold til følgende fokusområder:

For det første ønsker partierne at styrke den grønne indsats. Afsættet herfor er budgetaftalens ambitioner, som partierne ønsker udfoldet med flere initiativer i forhold til den grønne og bæredygtige byudvikling, vejen til et klimaneutralt Herlev og sikring af det nære miljø og natur. Udvikling af den nye bydel i erhvervskvarteret skal leve op til visionsplanen og bidrage til et grønt og rekreativt bymiljø.

For det andet er partierne enige om at styrke den demokratiske dannelse og borgerinddragelsen på en
række områder. Ønsket er bl.a. med afsæt i de gode erfaringer fra det grønne udvalg (paragraf 17, stk. 4-udvalget) at øge borgerinddragelsen i selve politikudformningen. Det vil f.eks. kunne ske gennem en øget anvendelse af paragraf 17, stk. 4-konceptet, etablering af konkret borgerinddragelse i forskellige
boligområder og gennem inspiration fra andre kommuner og forskere, som har arbejdet med metoderne. Der nedsættes et §17, stk. 4-udvalg med henblik på arbejdet med klimaplanen i regi af DK2020.

For det tredje er partierne enige om, at der skal gennemføres en tillidsdagsorden for vores institutioner og arbejdspladser for at skabe et bedre match mellem ressourcer og behov. På den måde får den enkelte medarbejder sammen med sine kollegaer maksimal indflydelse på opgaveløsningen i et tæt samarbejde med borgerne og under hensyntagen til at sikre helhedsorienterede løsninger på tværs af arbejdspladserne og arbejdsområderne. Ønsket om at sikre mere plads til den fagprofessionelle dømmekraft og borgernes medbestemmelse og selvbestemmelse gælder alle kommunale arbejdspladser og medarbejdergrupper. Formålet er at styrke kvaliteten, borgernes tilfredshed og medarbejdernes arbejdsglæde, hvilket også er vigtigt i et rekrutteringsperspektiv.

For det fjerde er partierne enige om, at de igangsatte indsatser for kvalitet i dagtilbud og øget trivsel for
eleverne i skolerne skal fastholdes og udvikles. Der skal være fokus på kompetenceudvikling og
specialpædagogiske kompetencer i såvel dagtilbud som skole med henblik på at sikre det rette
pædagogiske tilbud for alle børn. Anvendelsen af puljen til ressourcepædagoger på dagtilbudsområdet skal analyseres og revurderes i forhold til at skabe den størst mulige effekt for børnene. Attraktive
arbejdspladser skal løfte arbejdsglæden og rekrutteringen af kvalificerede og professionelle medarbejdere. Yderligere er partierne enige om, at skolernes udvikling skal bygge på øget elev- og forældreinddragelse, herunder gode muligheder for dialog mellem forældrebestyrelser og politisk niveau. Partierne ønsker at fastholde en lav gennemsnitlig klassekvotient (i dag ca. 22 elever pr. klasse) inden for en fleksibel ramme, der gør det muligt at sammensætte hensigtsmæssige klasser med tilstrækkelige ressourcer og fokus på et godt og trygt klassemiljø.

For det femte er der enighed om at fastholde den klare linje for udviklingen af vores ældre- og
sundhedsområde, hvor ikke mindst samarbejdet med de øvrige parter på området (hospitalerne, almen
praksis, fysioterapi osv.) skal udvikles og styrkes. Partierne er også enige om, at det fokus også rummer en styrkelse af indsatsen over for vores svageste borgere i kommunen, herunder ikke mindst det
specialiserede socialområde. Partierne vil arbejde for muligheden for en borgerrådgiverfunktion.

Rekruttering af uddannet personale på ældre- og sundhedsområdet kan blive den største begrænsning for øget kvalitet og værdighed i pleje og omsorg, hvorfor dette særskilt skal prioriteres.

Endelig er partierne enige om, at respektere den vedtagne økonomiske politik, der skaber stabilitet og
tryghed om velfærden og giver mulighed for investeringer i velfærdens rammer.

Partierne mødes en gang månedligt forud for møderne i ØPU for at drøfte løbende sager, samt fremdriften i samarbejdet. Partierne er enige om at søge det bredest mulige samarbejde i kommunalbestyrelsen.

Partierne er enige om at fordele følgende poster i udvalg:

SF: Familie og Forebyggelsesudvalget (FFU) – Formand Børne- og Uddannelsesudvalget (BDU) – Næstformand §17, stk. 4 udvalg; Klimahandlingsplan – Formand Plads i alle udvalg om muligt

Enhedslisten: Miljø-, Klima- og Teknikudvalget (MKTU) – Formand
Sundheds- og Voksenudvalget (SVU) – Næstformand 2. Borgmester Plads i alle udvalg om muligt

Radikale Venstre: Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) – Medlem
Familie- og Forebyggelsesudvalget (FFU) – Medlem
Skolerådet
Erhvervsrådet
Hegnssynet
Idrætsforum

Øvrige poster fordeles efter aftale mellem partierne.