Kommunalpolitisk valgprogram 2021

Nye kræfter til bystyret

Valgprogrammet er SF’s grundlag for opstilling til kommunevalget d. 16. november 2021. Det er SF’s bud på, hvordan Herlev kommune kan møde de kommende udfordringer. Og et bud på, hvordan Herlev kan udvikles i de kommende år.

Men programmet er samtidig også et oplæg til dialog med borgerne i Herlev. SF modtager meget gerne kommentarer til valgprogrammet og nye og bedre forslag til løsninger af de mange udfordringer. En visionær politik i en dynamisk kommune rejser hele tiden nye spørgsmål, som kræver nye svar og nye løsninger. Derfor er dialogen mellem os som borgere og mellem borgerne og politikerne så nødvendig. Vi modtager også gerne nye ideer fra borgerne om spørgsmål, som ikke er behandlet i programmet.

Uden dialog ingen udvikling! Deltag i debatten!

Brug din stemme med omtanke! Styrk det lokale demokrati

SF´s visioner for Herlevs fremtid

Det er vores opgave som borgere i Herlev i fællesskab at bestemme retningen for Herlevs udvikling i fremtiden.

Ønsker vi en velfungerende kommune, som yder borgerne offentlig service af høj kvalitet, når det drejer sig om børnepasning, uddannelse, ældreomsorg, social indsats, miljø og kulturtilbud eller er vi tilfredse med en kommune, hvor ydelserne bærer præg af discountkvalitet?

For SF er svaret klart: Vi ønsker en kommune, som er med til at skabe og udvikle nogle gode rammer for livet i Herlev. Kvalitet i børnepasningen med plads til udfoldelse og udvikling. Gode skoler med moderne undervisningsmiljøer, som sikrer, at alle får den grundlæggende uddannelse til at klare sig i fremtidens samfund. Bidrag til at begrænse den globale klimaforandring. Høj bevidsthed om genanvendelse og besparelse på forbruget af forgængelige ressourcer optimeres. Social retfærdighed så borgere med behov for hjælp og støtte behandles anstændigt og respektfuldt. Tid til omsorg og værdighed i hjemmeplejen. Forebyggende indsats for sundhed og socialt fællesskab. En grøn byudvikling, hvor der er plads til at trives og leve. En kommune som er dynamisk, når det drejer sig om en aktiv erhvervspolitik og beskæftigelsesindsats. Og en kommune som har et rigt og mangfoldigt socialt, fritids-og kulturliv.

Det kræver et politisk valg.

 • Om man blot vil administrere kommunen som en discountbutik, hvor servicetilbuddenes kvalitet ligger på det jævne, men skatteniveauet i bund – eller man vil satse på en kommune, som er fremme i skoene og i dialog med borgerne yder en offentlig service, der er anstændig og fremtidsorienteret, men hvor vi naturligvis ikke kan og skal konkurrere om at holde et af landets laveste skatteniveau
 • Om vi vil fastholde og udvikle et højt serviceniveau, som vil komme det store flertal af almindelige borgere til gavn, mens de velstillede retfærdigvis vil komme til at betale lidt mere til fællesskabet.
 • Om man vil vende en udvikling, hvor den nære velfærd år efter år er blevet ofret til fordel for
 • Om vi har nogle visioner for Herlev, som hæver sig lidt over at holde butikken nogenlunde kørende.

For SF er svaret klart: Vi har visionerne for en udvikling af Herlev, som hæver sig over middel- mådigheden. SF har den politiske vilje til at gøre en god kommune endnu bedre. Vi har klare mål for en ambitiøs politisk indsats, som vil løfte Herlev kommunes servicekvalitet til gavn for borgerne i Herlev. SF kommer med de friske kræfter til bystyret, som er nødvendig for at imødekomme de mange nye udfordringer og viljen til at finde politiske løsninger i samarbejde med andre.

 • Glade børn: Høj kvalitet i daginstitutioner er i højsædet og den pædagogiske indsats målrettes et udviklende børnemiljø. Reelle minimumsnormeringer og indsats for at støtte udsatte børn er afgørende.
 • Børneparate skoler: Fortsættelse af moderniseringen af skolerne, fornyelse af undervisningsmaterialer og målrettet indsats for at alle børn lærer at læse og tilegne sig en bred vifte af faglige, kreative og sociale kompetencer.
 • Grøn byudvikling og forskønnelse: Bevar de bolignære grønne områder, skabe nye grønne oaser og pladsdannelser. Afvisning af urimeligt højt etagebyggeri og superhøje byggeprocenter. Herlev trænger til et smukkere og mere indbydende udtryk. Invester i mere vild natur.
 • Mindre støj og luftforurening: Vi skal investere i vores allesammens mentale sundhed. Herlev er en by med massive støjgener og luftforurening. Støjreducerende tiltag og hastighedsnedsættelser mindsker følgevirkninger af støjbelastninger. Overgang til elbiler mindsker luftforureningen.
 • Ambitiøs lokal klimaindsats og rent miljø: Satsning på vedvarende energikilder og øget genbrug af affald. Markant bidrag til at reducere CO2-udslippet.
 • Social retfærdighed: Retfærdig behandling af borgere med behov for hjælp og støtte til at klare hverdagen. Borgerne skal mødes med respekt og dialog.
 • Livskvalitet med handicap og psykisk sygdom: Ordentlige standarder for beskæftigelses- og aktivitetstilbud. Støtten skal matche borgernes behov for hjælp.
 • Tryghed for ældre: Tid til omsorg i ældreplejen og hjemmehjælpen. Omorganisering og forbedring af hjemmehjælpen ved at indføre faste teams, så der bliver tid til omsorg og bedre arbejdsvilkår for de ansatte til glæde for de ældre og målrette indsats for et aktivt seniorliv.
 • Job og uddannelse: Aktiv jobskabende indsats. Sikre alle unge får en uddannelse, herunder uddannelses- og praktikpladser. I samarbejde med det lokale erhvervsliv at udvikle virksomhedernes mulighed for at løfte det sociale ansvar.
 • Lighed i sundhed: Styrke forebyggelsesindsatsen og støtte borgernes indsats for en sundere livsførelse og færre livsstilssygdomme. Høj tilgængelighed og lige og gratis adgang til sundhedsydelser.
 • Den nære sundhed: Hvis vi tør investere i hinanden, så sparer vi penge på langt sigt, fordi vi undgår psykiske problemer hober sig op, dyre indlæggelser eller anbringelser.
 • Unge: Bedre vilkår for uddannelse, job og fritid. De unge skal inddrages og lyttes til. Der skal være et varieret tilbud til unge af ungdomsklubber, aktivitetssteder, mødesteder, musikskole, billedskole, øvelokaler, multisportsfaciliteter og studierum.
 • Åben dialog med borgerne – vi tager dialogen med borgerne alvorligt. Politikerne bør lytte mere til borgerne og brugerne, når større opgaver skal løses. Åbenhed er tit en mangelvare i den politiske proces i Herlev.

SF-Herlevs kommunalpolitiske valgprogram 2021 {redaktion afsluttet dec. 2020).