Glade børn

Børnefamilierne har krav på høj kvalitet i børnepasningen. Profilen på vores daginstitutioner skal fortsat udvikles fra traditionel pasning til udfordrende og inspirerende læringsmiljøer. Vi skal fortsætte det pædagogiske udviklingsarbejde for at sikre et højt pædagogisk niveau. De seneste vurderinger af Herlevs daginstitutioner pegede på, at alt for mange af institutionerne har pædagogiske udfordringer.

Derfor skal vores børneinstitutioner have en ordentlig normering, have velholdte indre og ydre lokaliteter, som er æstetiske og kunne tilbyde alle børn indholdsmæssige udfordringer . Både danske og internationale undersøgelser peger entydigt på, at der er en sammenhæng mellem gode normeringer, fysisk rummelig plads, uddannelet personale og muligheden for at give børnene en god start på livet. Og at det samfundsøkonomisk kan betale sig.

Minimumsnormeringer skal være reelle og andelen af uddannet pædagogisk personale skal sikres. SF ønsker også opnormering af daginstitutioner, SFO og Klub Herlev, så personalet har tid til at tage sig af særligt indsatskrævende børn og modvirke konsekvenserne af den negative sociale arv og social ulighed.

Udmøntningen af statslige midler til bedre normeringer skal tilgå den enkelte institution til bedre normering og ikke placeres i en central pulje, som forvaltningen kan skalte og valte med. Det er imod principperne i den nye budgettildelingsmodel og mindsker gennemsigtighed og gennemskuelighed for det enkelte dagtilbuds økonomiske ramme. Det er også en forældet måde at tænke forebyggelse og social indsats ind – det gøres bedst ved flere faste hænder i de enkelte institutioner. SF ønsker dele af de ekstra midler til bedre normering fordelt via den sær- lige trivselspulje, som på baggrund af socioøkonomiske kriterier tildeler flere penge til de daginstitutioner, som har brug for ekstra ressourcer til den pædagogisk forebyggende indsats.

Nedslidte daginstitutioner skal renoveres og legepladsforholdene skal forbedres. Legepladserne skal være kreative og motorisk udfordrende, eksempelvis som naturlegepladser.

SF afviser den tiltagende tendens i Herlev til at sammenlægge institutionerne til stadig større enheder. Dansk forskning peger entydigt på, at institutioner over 100 børn er udfordret på det pædagogiske og ledelsesmæssige miljø.

Børn i daginstitutionerne skal have et dagligt sundt og økologisk måltid mad.

SF vil arbejde for:

  • Pædagogisk udvikling af daginstitutioner: Inspirerende og udfordrende læringsmiljøer for børnene
  • Målet er max. 3 vuggestuebørn/6 børnehavebørn pr. pædagogisk medarbejder – vel og mærke udover administrativt og ledende personale. Forholdet mellem uddannet/uuddannet personale skal fastholdes på minimum 65/35%
  • Sikre det nødvendige antal daginstitutionspladser efter udviklingen i børnetallet. Ingen forældre skal vælge dagplejen på grund af manglende institutionspladser.
  • I et antal daginstitutioner skal der være udvidet åbningstid, så pasningsmulighederne indrettes efter småbørnsfamilier med fx aften, natte og weekendarbejde.
  • At sikre et højt pædagogisk niveau og fortsætte det pædagogiske udviklingsarbejde – genoprette puljerne til personalets kompetenceudvikling og efteruddannelse.
  • De lavest mulige takster for børn i daginstitutioner og SFO´er – langsigtede mål er gratis børnepasning.
  • At madordningen – et sundt økologisk måltid hver dag til alle børn i daginstitutionerne videreføres i fuldt skala