Etnisk ligestilling

Udgangspunktet for SF’s indsats på integrationsområdet er, at alle uanset hudfarve, køn, nationalitet, etnisk oprindelse, seksuel orientering og religion skal være omfattet af de samme regler og have de samme rettigheder og pligter.

Vi skal fastholde det danske samfund som et retssamfund. Derfor afviser SF alle forslag og love om særregler, som har til formål at beskære rettighederne for medborgere af anden etnisk oprindelse. Omvendt vil SF uanset etnisk baggrund arbejde for en række grundlæggende værdier som demokrati, retssikkerhed, solidaritet, økologi og ligestilling.

SF har en vision om, at Herlev formår at løfte de mange udfordringer, som ligger i en vellykket integrationsproces, hvor alle borgere uanset etnisk baggrund føler sig værdsat og respekteret.

I Herlev er der brug for en redelig og sober dialog mellem kommunalbestyrelsen og de forskellige grupper af etniske minoriteter og deres foreninger. Der er ikke brug for grøftegravning og mytedannelse, men for gensidig respekt.

Ikke mindst mangler Herlev kommune at udforme en konkret integrationshandlingsplan.

Arbejde er en vigtig del af selvopfattelsen og en effektiv måde at lære mennesker med forskellige kulturelle baggrunde bedre at kende . Derfor bør det være en målsætning, at sammensætningen på arbejdspladserne i Herlev kommer til at afspejle befolkningssammensætningen i Herlev. Og vi er heller ikke bange for at stille nogle klare forventninger til tilflyttere med etnisk minoritetsbaggrund om, at de skal i uddannelse og arbejde. Vi skal også motivere mennesker med etnisk minoritetsbaggrund, som har boet i landet i mange år, til at forbedre deres dansksprogkundskab.

Herlev kommune skal udarbejde en etnisk ligestillingspolitik i forhold til job såvel i forvaltningen og tilhørende institutioner som i private virksomheder, der udfører opgaver for kommunen. SF ønsker bl.a., at fordelingen af uddannelsespladser i Herlev kommune kommer til at afspejle befolkningssammensætningen.

På uddannelsesområdet skal der gøres en målrettet indsats for at give børn og unge med indvandrerbaggrund reelle muligheder for at få en kompetencegivende uddannelse. Alle børn med indvandrerbaggrund skal have et ikke-afslåligt tilbud om en plads i daginstitution, hvor der sættes fokus på tilegnelsen af det danske sprog. I folkeskolen skal lærerne styrke deres kompetencer i undervisning i dansk som andetsprog. SF går ind for genindførelse af tilbuddet om modermålsundervisning som led i en styrkelse af den uddannelsesmæssige indsats for at få alle børn med indvandrerbaggrund videre i uddannelsessystemet.

Den sociale og kulturelle integration skal styrkes gennem støtte til de forskellige etniske minoritetsgruppers egne foreninger og øget deltagelse i det eksisterende kultur- og fritidsliv. Specielt blandt de unge kan der være mange barrierer, som har sin rod i forskellige kulturelle baggrunde. Målet er en integration mellem de forskellige grupper af unge – som et led i dette arbejde skal der tilbydes aktiviteter og samvær, som er særlig målrettet til unge med minoritetsbaggrund. SF vil også sætte fokus på kønslig ligestilling blandt etniske minoriteter.

SF vil arbejde for:

  • Tidlig indsats for at alle børn tilegner sig det danske sprog i daginstitutionerne, bl.a. via målrettet sprogscreening og sprogstimulering.
  • Genindføre gratis modermålsundervisning i folkeskolen.
  • Forbedring af lærernes kompetence til at undervise i dansk som andetsprog, bl.a. via målrettet efteruddannelse af lærerne.
  • Fremme at sammensætningen på arbejdspladserne kommer til at afspejle befolkningssammensætningen i Herlev – ca. 13% med anden etnisk baggrund end dansk.
  • For at hjælpe indvandrere med en uddannelse fra hjemlandet ind på arbejdsmarkedet oprettes integrations- og oplæringsstillinger i den kommunale forvaltning.
  • Kommunen skal overtage anvisningsretten til alle almene – og gerne også til det private udlejningsbyggeri – for at fremme en alsidig beboersammensætning i alle boligområder.
  • Indsats for at øge de etniske minoritetsgruppers deltagelse i kultur- og fritidslivet.
  • Ansættelse af en integrationsmedarbejder til at koordinere kommunens integrationsindsats.
  • Udarbejdelse af en kommunal integrationshandlingsplan.
  • Nedsættelse af et integrationsråd med direkte politisk repræsentation, så politikerne ikke kan undslå sig for et ansvar for rådets arbejde.