Tryghed for ældre

At gå på efterløn eller blive pensioneret er i dag ikke ensbetydende med, at man bliver sat ud på et sidespor. Mange ældre er i dag aktive og handlekraftige borgere, der bidrager med mange initiativer i vores samfund. SF ønsker at understøtte disse initiativer, så ældre medborgere er aktive medborgere.

De ældre, der får behov for hjælp, omsorg og pleje, skal kunne regne med en værdig og anstændig omsorg. Derfor vil SF sikre mere omsorg i kommunens tilbud til de ældre – til glæde for både de ældre og ansatte.

SF har bidraget og bakket op om en målrettet omstille indsatsen på ældreområdet, så den ældre kan blive længst muligt i eget liv. Det handler om via hjemmetræner på ældreområdet at motivere ældre på frivillig basis til undervisning og træning i at klare sig selv længst muligt. Der skal laves rehabiliteringsplaner i samarbejde mellem den enkelte borger og terapeuter. Det giver en bedre livskvalitet og øget selvværd for den enkelte borger at kunne klare de daglige gøremål selv. Men når kræfterne slipper op, så skal omsorgen være der uden diskussion.

SF vil også udvikle ældreomsorgen fra en serviceopgave til en omsorgsydelse, der gives til og aftales med den enkelte ældre. Der skal være en bedre dialog med den ældre og de pårørende og mere åbenhed omkring procedurer for tildeling af hjemmehjælp. Hjemmehjælperen skal have mulighed for at være personlig og fleksibel, så der tages hensyn til den ældres aktuelle ønsker og behov. Det kræver, at den samme eller et mindre team af hjemmehjælpere kender den ældre og inddrager den ældre og de pårørende, når opgaverne skal udføres. Derfor vil SF standse stopurstyranniet og give hjemmehjælperen den fornødne tid til at snakke med brugerne. Også organisering og styring af hjemmehjælpsområdet trænger til effektivisering og modering. Disse ændringer i hjemmehjælpsarbejdet vil ikke bare være til gavn for de ældre. De vil samtidig være nødvendige for, at vi i fremtiden kan rekruttere tilstrækkelig mange til at ud- danne sig som social- og sundhedsassistenter.

På plejecentrene skal vi udbygge og fastholde ansættelsen af aktivitetspædagoger og normeringen af plejepersonale i ydertimerne skal øges, så de ældre ikke i fremtiden kommer til at opleve urimelig lange ventetider på fx toiletbesøg.

Der skal i Herlev kommune etableres flere ældreboliger af forskellige typer, som kan dække de ældres behov.

SF vil arbejde for:

  • Mere tryghed og omsorg – væk med stopur og minuttyranniet på ældreområdet.
  • Målrettet omstilling af ældreområdet til understøttelse af længst muligt i eget liv.
  • Omorganisering og forbedring af ældreomsorgen, så der bliver mere tid til omsorg og højere livskvalitet, samt arbejdsvilkår for de ansatte. Væk med tilfælde af svingdørshjemmehjælp, hvor de ældre oplever utallige nye hjemmehjælpere. Hjælp og pleje skal organiseres i faste teams med indbygget vikardækning, så den enkelte ældre kender sine hjemmehjælpere.
  • Vores ældre skal have billig, velsmagende, sund og økologisk mad i ældreomsorgen.
  • Bedre vilkår for ældre demente og deres pårørende, gerne gennem en demenskoordinator.
  • Kommunen skal tilbyde “hjælp-dig-selv”-kurser til ældre mænd og kvinder i basal mad- lavning, betjening af husholdningsmaskiner, rengøring mv., så disse bliver i stand til at klare sig selv så længe fysikken tillader det.
  • Der skal bygges flere ældreboliger af forskellig type (leje, andels, oldekollektiver mv.), som kan dække de ældres behov.
  • Genindførelse af haveordningen som led i beskæftigelsesindsats, så de ældre kan få passet deres have.