Grøn byudvikling og forskønnelse

SF har en vision om, at vores byrum og boligområder skal være smukke, indbydende og attraktive at leve i.

Det er vigtigt, at de grønne pladser og arealer i Herlev bevares og udvikles. De bolignære grønne områder har stor betydning for beboernes afstresning, velvære og miljø. Derfor bør der kun gives mulighed for nybyggeri, når der er tale om ældreboliger og offentlige institutioner. Ikke flere højhuse og ikke mere asfalt her. De få resterende arealer bør reserveres til aktive re- kreative arealer for beboerne i Herlev. SF er skeptisk over for fortsat boligfortætning og er imod, når det ikke sker som led i kvalitetsløft af de eksisterende boligenheder. Konsekvenserne af kommunalbestyrelsesflertallets fortætningspolitik ses bl.a. i Eventyrkvarteret, som er ved at blive meget tætbebygget, fordi mange, som kan, vælger at sælge deres baghaver.

Vi skal investere i vild natur på alle tænkelige steder til glæde for børn og voksne og til glæde for naturen selv. Herlev er over de seneste år blevet tæt bebygget og flere grønne oaser har måtte lade livet. Hvis vi investerer i naturen, får vi ikke bare renere luft og drikkevand, vi får også gladere og sundere børn og voksne.

Meget få unge har økonomi til at bo i en nybygget bolig. Derfor bør de unge tilbydes de boliger, som de ældre forlader, når de flytter i ældreboliger. Af hensyn til de unge og enlige skal de små lejligheder bevares.

SF ønsker, at erhvervsområderne fortsat udvikles, og at områderne får et attraktivt, ordentligt og imødekommende udseende. Herlevs beliggenhed tæt på lufthavn, kollektive trafikforbindelser og motorveje bør udnyttes til  at tiltrække nye typer erhvervsvirksomheder . En offensiv miljøpolitik og bæredygtige løsninger er også bidrag til en dynamisk erhvervspolitik.

Den handelsmæssige udvikling skal have Herlev Bymidte som omdrejningspunkt for også på længere sigt at fastholde Bymidten som kommunens handelscenter. Samtidig skal grundlaget for lokalcentrene styrkes. Hjortespringcentret bør styrkes med mulighed for etablering af en række nye mindre butikker. Et kommunalt iværksætterhus kunne placeres i centerområdet.

SF stemmer fortsat NEJ til et nyt Rådhus i Bymidte-centret. SF ser ikke nogen grund til at smide omkring os med pengene eller flytte Rådhuset ind i det nye Bymidtecenter på grundlag af tvivlsomme beregninger. Det kommer kommunen ikke nødvendigvis tættere på borgerne af.

For SF er det vigtigt, at vi udvikler kommunens service og velfærdsydelser i en åben dialog med borgerne, med vægt på helhedsorientering i sagsbehandlingen, tæt på borgerne, rettidigt, lovmedholdeligt og respektfuldt. Det kan udmærket foregå i de nuværende rammer. Et nyt rådhus er spild af penge. Der er ikke fremlagt en rapport som dokumenterer, at det eksisterende Rådhus er ubrugeligt. Beregningsgrundlaget opererer kun med såkaldte økonomisk dynamiske effekter ved lukning af nuværende Rådhus, og ikke hvis vi udvikler det nuværende Rådhus. Vi går fra at være ejer til lejer af rådhusfunktionen i Bymidtecentret, som kan vise sig at blive meget dyrt på den lange bane.

SF har en vision om, at Herlev er et sted med en velfungerende kollektiv trafikbetjening, plads til bløde trafikanter – fodgængere og cyklister –   og høj trafiksikkerhed. SF ønsker en forbedring af den kollektive trafik – flere busafgange og bedre forbindelser – og en nedsættelse af billetpriserne. Den nuværende betjening skal suppleres i form af en servicebus mellem strategiske punkter i kommunen som fx stationen, rådhus, uddannelsessteder, bibliotek, hospital, plejehjem og det nordlige Herlev. SF glæder sig over, at en letbane fra Lyngby til Ishøj/Brøndby ad Ringvej 3 bliver en realitet.

Cykelstinettet skal opgraderes og hænge bedre sammen, især i den nordlige del af Herlev og gerne i samarbejde med nabokommuner, så de ikke stopper, når kommunegrænsen stopper. Flere supercykelstier skal fremmes. Vedligeholdelsen af cykelstierne – bl.a. ny asfalt skal forbedres for at øge komforten. Herlev kommune skal undersøge muligheden for at blive en del af et citycykelprojekt. Herlev skal også markedsføres og være kendt som cykelby.

Støj- og luftforureningen betyder en ringere livskvalitet for mange mennesker og skal aktivt bekæmpes. Støj og møg giver stress, forhøjet blodtryk, hjertekar- og luftvejssygdomme og indlæringsvanskeligheder hos børn – en risiko vi skal forsøge at komme til livs i Herlev. Specielt skal der udføres støjdæmpende foranstaltninger i forhold til den stigende trafik gennem kommunen.

Vi ønsker også en opprioritering af trafiksikkerheden i vores boligområder, bl.a. med foranstaltninger til nedsættelse af hastigheden.

Ved alle former for nybyggeri og større renoveringer skal tilgængeligheden sikres for mennesker med handicap.

SF vil arbejde for:

 • En reel åben og demokratisk borgerinddragelse ved forslag og hørringsprocesser om kommuneplaner, lokalplaner og anden byudvikling.
 • Nej til generel boligfortætning – ja til ren luft og lys omkring vores boliger. Nej til bolig- byggeri op til 11 etagers højde. Ved nybyggeri skal målet være at øge flowet gennem boligmassen.
 • Udvikling af erhvervsområdet – aktiv indsats for at tiltrække nye innovative og miljøorienterede virksomheder.
 • Bymidtens rum skal udvikles – Herlev Torv skal forskønnes, og Bygaden skal lukkes og indarbejdes som en forlængelse af Herlev Torv.
 • Mere vild natur og beplantning af byrum, pladser, vejrabatter og stier med vilde blomster, frugttræer og buske/træer. Øge tilgængeligheden til naturområderne i Herlev, foretage en afbalanceret naturpleje og sikre den biologiske mangfoldighed
 • Etablering af ny bypark i Erhvervskvarteret og forskønnelse af Hjortespringvej og Tvedvangen
 • Udbygning og billiggørelse af den kollektive trafik- flere busafgange og bedre forbindelse mellem Nord- og SydHerlev.
 • Flere supercykelstier, sammenhængende cykelstisystem og bedre vedligeholdelse af belægningen på cykelstierne.
 • Stop for støj fra motor- og ringveje – ja til støjdæmpende foranstaltninger i form af fx støjsvag asfalt og støjskærme specielt ved til- og afkørselsramperne.
 • Nedsætte hastigheden på alle udsatte steder og hastighedsdæmpende foranstaltninger – bl.a. 40. km-zoner og bump i alle boligområder skal fremskyndes.
 • Etablering af en letbro over Ring 4 med tilslutning til Skinderskovvej.
 • Krydset Hjortespringvej/Herlevgårdsvej/Vindebyvej ombygges til rundkørsel med kunst og beplantning.