Socialretfærdighed

SF’s politik bygger på solidaritet med de svageste grupper i samfundet og en opfattelse af, at sociale opgaver bedst løses i fællesskab. Det kræver fornyelse og nytænkning på mange områder.

Langt størstedelen af Herlev-borgerne klarer sig udmærket. Men den negative sociale arv mærker en gruppe medborgere på en sådan måde, at de kun via fællesskabets indsats og støtte kan opnå et anstændigt og værdigt liv.

SF vil vise, at der er en vej, hvor alle gives en chance og et ansvar. Hvor vi behandler dem, som ikke selv kan klare hverdagen, med respekt. Vi vil give flere valgmuligheder, men det skal handle om den enkeltes behov og ikke om konkurrence mellem offentlige og private udbydere af de samme ydelser. Det drejer sig om at sikre reelle muligheder for gennem personlig udvikling at skabe indhold og mening i egen tilværelse .

Samfundet har ikke “råd” til, at mennesker går til spilde som følge af den sociale arv eller uheldige omstændigheder – det giver tab både i menneskelig værdighed og samfundsmæssig værdi.

SF vil ikke foregøgle, at alle trivsels- og tryghedsproblemer kan løses gennem sociale tiltag, da vi lever i et samfund, der grundlæggende bygger på konkurrence i stedet for samarbejde og menneskelig solidaritet, ulighed i stedet for lighed og økonomisk styring af mennesket i stedet for menneskets styring af økonomien. Alligevel er det muligt indenfor en række områder at afhjælpe nogle vanskeligheder og problemer i vores samfund.

SF vil styrke den mere målrettede og forebyggende indsats på det sociale område. Det betyder bl.a. en opprioritering af de rådgivende og opsøgende funktioner.

SF lægger vægt på at fremme, udvikle og styrke forskellige sociale fællesskaber, så disse bliver i stand til at tage et medansvar for at forebygge udstødning og marginalisering. Også frivillige organisationer, boligselskaber og foreninger i lokalsamfundet kan komme til at spille en større rolle i det socialpolitiske arbejde, når det handler om at forebygge uhensigtsmæssig adfærd, ensomhed og manglende integration.

Herlev kommune har mange sårbare børn med særlige behov. Der skal udarbejdes handleplaner for de indsatskrævende børn og anbragte børn som opfølgning på kommunens nye forebyggelsesstrategi på børneområdet. Men det forslår ikke med gode ord, hvis de ikke følges op med økonomisk investering på området.

SF foreslår, at kommunen etablerer et forsøg med et boligsocialt lokalcenter for fx Ll. Birkholm og Hjortegårdsområdet eller Engskolekvarteret, som bygger på en helhedsorienteret administration, netværksstyring, familierådslagning og social kapitaldannelse. Forsøget skal have familien som fokuspunkt og inddrage alle de væsentlige forhold, som har betydning for familier i vanskelige situationer og som ofte hænger sammen: Arbejdsløshed, sociale problemer, støtte- behov for børn, misbrugsproblemer mv.

Det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet og banderelaterede grupper skal prioriteres.

Det boligsociale arbejde skal styrkes og have som mål at få unge i uddannelse, job og et positivt fritidsliv, så en kriminel løbebane ikke bliver attraktiv for en gruppe unge, som i dag keder sig og føler sig marginaliseret. Børn og unge fra udsatte familier skal tilbydes gratis eller nedsat kontingent i foreningslivet, så de deltager i det sunde liv på lige vilkår med andre børn.

SF vil arbejde for:

  • Udvikling af den gode borgerbetjening. Borgere med særlige behov skal behandles med respekt, og Herlev kommune skal tage udgangspunkt i borgernes ønsker og behov. Betjeningen skal koordineres af en sagsbehandler, så der bliver sammenhæng i forløbet.
  • SF ønsker at Herlev kommune etablere en uafhængig borgerombudsmand, som kan hjælpe borgere, som er kommet i klemme i systemet, og som kan være vagthund, når sagsbehandlingen ikke overholder gældende regler og lovgrundlag. Borgerombudsmanden skal ansættes direkte af kommunalbestyrelsen og vil være en gevinst for kvaliteten i sagsbehandlingen, så der ikke bruges unødig meget tid på klager og manglende opfølgninger.
  • Minimere behandlings- og ventetid i kommunens sagsgang – lang sagsbehandling er opslidende for borgere med behov for hjælp. Kommunens egne tidsfrister for rettidig sagsbehandling skal overholdes i respekt for borgerne.
  • Det forebyggende sociale arbejde skal opprioriteres gennem rådgivende og opsøgende funktioner.
  • Brug af familierådslagning skal indarbejdes som en væsentlig metode i kommunens sociale arbejde.
  • Handleplaner for indsatskrævende børn med henblik på at forebygge senere anbringelser og andre vidtgående foranstaltninger.
  • Forsøg med boligsociale lokalcentre, hvor arbejdet i forskellige forvaltninger samles og sammentænkes i en helhedsorienteret indsats.